Kommune er stærkt bekymret over plan om at nedlægge akutbil

Region Syddanmarks plan om at nedlægge den paramedicinerbemandede akutbil i Haderslev er stærkt bekymrende. Sådan lyder meldingen fra Haderslev Kommune, som i et høringssvar til regionen påpeger, at udgifterne til ekstra behandling af patienter, der ikke har fået hurtig hjælp, vil kunne overstige de ret beskedne besparelser ved at nedlægge akutbilen.

Som led i en større spareplan vil Region Syddanmark bl.a. nedlægge den nuværende akutbil i Haderslev. I stedet skal den ene af de tre lokale ambulancer opgraderes til paramedicinerambulance. Men Haderslev Kommune er stærkt bekymret over planen.

”Haderslev Kommune forstår, at Region Syddanmarks forslag indebærer en regulær nedlæggelse af akutbilen i Haderslev, hvorved akutberedskabet i Haderslev Kommune nedjusteres fra fire køretøjer til tre. Haderslev Kommune er yderst bekymrede over, at det samme geografiske område i tilfælde af nedlæggelse af akutbilen vil skulle dækkes af tre ambulancer og ingen akutbil. Akutbilen er både hurtigere og langt mere fleksibel i sin anvendelse end en ambulance”, skriver kommunen i et høringssvar til Region Syddanmark.

Ambulancer anvendes til sygetransport

Kommunen har talt med paramedicinerne, som bemander akutbilen. ”Haderslev Kommune har fra samme kilde (paramedicinerne, red.) fået oplyst, at ambulancerne er optagede i meget lange perioder, bl.a. fordi de indgår i beredskabet til sygetransport af patienter. Haderslev Kommune er på den baggrund bekymret for, at der ikke i tilstrækkelig grad vil kunne sikres hurtig, avanceret behandling til slemt tilskadekomne borgere, når blot én ambulance er bemandet med en paramediciner. Særligt når de nærmeste akutlægebiler i Kolding og Aabenraa vil skulle dække større geografske områder ved samtidig nedlæggelse af akutbilerne i Skærbæk og Grindsted. Haderslev Kommune ønsker også at henlede opmærksomheden på, at de eksisterende fire køretøjer benyttes ved ulykker på kommunens store motorvejsstrækning. I disse tilfælde vil akutbilen kunne frigives til andre akutte tilfælde, fx ved hjertestop. Haderslev Kommune er bekymret over, at denne fleksibilitet vil blive elimineret ved nedlæggelse af akutbilen”, skriver kommunen.

Til brug for høringssvaret har kommunen desuden analyseret de lokale responstider: ”Som et led i den generelle bekymring for kvaliteten af akutberedskabet i Haderslev udtrykker Haderslev Kommuner bekymring for, at nedlæggelse af akutbilen i Haderslev vil medføre forringede responstider – såvel generelt som for de længere kørsler over 15 minutter. I fjerde kvartal af 2014 var den gennemsnitlige responstid i Haderslev 8 min. (ambulancekørsel) og 7 min., når akutbilen medregnes. I fjerde kvartal af 2015 var den gennemsnitlig responstid i Haderslev steget til 9 min. (ambulancekørsel) og 8 min., når akutbilen medregnes, dvs. en stigning på 14 % på et år. Region Syddanmarks tal for 2014 viser, at 6,9 % af ambulancekørslerne havde en responstid på mere end 15 min. Dette tal falder til 2,9 %, når man inkluderer akutbilen. Det svarer til en forbedring på fire procentpoint. Disse tal er beregnet på baggrund af i alt 1.027 indsatser af akutbilen i 2014. Akutbilen i Haderslev har de fleste udrykninger blandt akutbilerne i Region Syddanmark. Omregnet til absolutte tal har akutbilen i Haderslev således sikret akut og måske livreddende hjælp til 41 borgere, som ellers skulle have ventet i mere end 15 minutter på en ambulance – endda til den laveste udgift pr. indsats i regionen (2.600 kr.). Til sammenligning sikrer akutbilen i Rudkøbing tilsvarende hjælp til 46 borgere årligt, men til en udgift pr. indsats på 5.800 kr.”

Besparelse står ikke mål med konsekvenserne

”Haderslev Kommune udtrykker stor bekymring for de konsekvenser, som en manglende hurtig hjælp til disse ca. 40 borgere årligt vil kunne have. I første omgang kan forsinket hjælp være direkte livstruende. Derudover kan fx manglende ilt til hjernen i længere tid medføre alvorlige hjerneskader. Foruden de åbenlyse menneskelige konsekvenser heraf, vurderes den samlede årlige udgift til en senhjerneskadet borger at kunne beløbe sig til 800.000-1.000.000 kr. I dette lys sætter Haderslev Kommune spørgsmålstegn ved, om den af Region Syddanmark beregnede nettobesparelse i 2016 på ca. 5,2 mio. kr. ved nedlæggelse af akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev, står mål med de konsekvenser, et svækket akutberedskab kan medføre”, skriver kommunen – og slutter af med at konkludere:

”Haderslev Kommune er stærkt bekymret for, at nedlæggelse af akutbilen i Haderslev vil bidrage til en i forvejen negativ udvikling på akutområdet – en udvikling, som skaber utryghed blandt kommunens borgere samt forventeligt vil påføre Haderslev Kommune væsentlige omkostninger”.

Annonce