Redningskorps Danmark fik ikke medhold i klage over ambulanceudbud

Tidligere på året vandt Falck et udbud af driften af en specialambulance, som anvendes ved transport af nyretransplantationsteamet fra Aarhus Universitetshospital i Skejby. Udover Falck havde Redningskorps Danmark budt på opgaven, og redningskorpset valgte efterfølgende at klage til Klagenævnet for Udbud, fordi man mente, at der var blevet lagt for stor vægt på, at redningskorpset ville stationere ambulancen i Middelfart. Men klagen er nu blevet afvist. I første omgang havde Redningskorps Danmark nemlig ikke betalt klagegebyret, og i anden omgang havde klagenævnet problemer med at forstå klagen.

Udbuddet omfattede driften af en specialopbygget ambulance, som inden for 1½ time skal kunne være klar til afgang fra Aarhus Universitetshospital. I udbuddet blev kvalitet vægtet med 60 %, mens økonomi blev vægtet med 40 %.

Region Midtjylland besluttede den 25. juni 2012 at tildele kontrakten til Falck, og det fik den 23. juli 2012 Redningskorps Danmark – som var den eneste anden byder – til at klage til Klagenævnet for Udbud. Den klage blev imidlertid afvist, fordi Redningskorps Danmark ikke havde indbetalt klagegebyret, og den 7. august 2012 indgik Region Midtjylland så kontrakt med Falck.

Den 14. august 2012 klagede Redningskorps Danmark imidlertid igen over udbuddet, men klagen var så mangelfuld, at klagenævnet måtte opfordre Redningskorps Danmark til at komme med en ny beskrivelse af, hvad der var for nogle overtrædelser af reglerne, som redningskorpset mente, at Region Midtjylland havde gjort sig skyldig i. Det resulterede i, at klagenævnet modtog et nyt klageskrift.

Redningskorps Danmark anmodede i sin klage om, at klagen blev tillagt opsættende virkning – det vil sige, at Region Midtjylland ikke måtte indgå kontrakten, før klagen var færdigbehandlet. Klagenævnet konstaterer imidlertid i sin kendelse, at den anmodning ”savner mening”, da kontrakten på det tidspunkt allerede var indgået.

Heller ikke i forhold til selve klagen får Redningskorps Danmark medhold. Det fremgår således af klagenævnets kendelse, at nævnet fortsat har svært ved at finde ude af, hvad det egentlig er, som Redningskorps Danmark ønsker at klage over, men nævnet når frem til, at Redningskorps Danmark tilsyneladende mener, at Region Midtjylland ved evalueringen af tilbuddene har tillagt redningskorpsets planlagte stationering af specialambulancen i Middelfart større betydning, end der er grundlag for efter udbudsbetingelserne. Men klagenævnet konkluderer, at heller ikke det reviderede klageskrift indeholder de oplysninger, som er nødvendige, hvis klagenævnet skal behandle klagen – og derfor bliver klagen afvist.

Annonce