Vil bygge ny brandstation i Hadsten

Google Maps
Brandstationen i Hadsten

Favrskov Kommunes brandstation i Hadsten er nedslidt og uegnet til formålet, og derfor vil beredskabet gerne have en ny brandstation med på budgettet for 2015. Hvis der skal bygges en helt ny station, vil det koste ca. 8,4 mio. kr., men en alternativ mulighed er, at brandstationen flyttes til bygninger, der har været anvendt af Vejdirektoratet.

Den nuværende brandstation på Vesselbjergvej i Hadsten er nedslidt og lider under stadig dårligere bygningsmæssige forhold, hvor indretningen er dårlig og hvor der er skimmelsvampeangreb i garage. Dertil kommer, at stationens undervisningslokaler er dårlige samt at der mangler udenomsplads til parkering af mandskabet biler ved udkald og til manøvrering af de store brandkøretøjer.

En flytning har været overvejet i flere år, og det har resulteret i, at der yderligere er opstået et væsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

Ny brandstation på 520 m2

Favrskov Kommune opererer med tre modeller for en løsning af problemerne med brandstationen. Den primære model indebærer, at der bygges en helt ny brandstation i den sydlige del af Hadsten by. Overslaget for en ca. 520 m2 stor brandstation med ca. 65 m2 indskudt dæk til lager lyder på 8,4 mio. kr. Overslaget indeholder dog ikke udgifter til grundkøb, tilslutningsafgifter og byggemodning, da en egnet placering endnu ikke er fundet. En ny brandstation vil kunne optimere bygningsdriften og give mulighed for mere rationel og billigere tilrettelæggelse af interne øvelsesaktiviteter, således at der vil være en årlig driftsbesparelse på 12-15 %, svarende til ca. 10.000 kr. Et salg af den nuværende station ventes endvidere at give en indtægt på ca. 0,5 mio. kr.

En alternativ model er, at der indrettes brandstation i en del af Vejdirektoratets tidligere materielgård på Over Hadstenvej, hvor kommunen i forvejen har etableret hjælpemiddeldepot. Her vil anlægsudgiften afhænge af købsprisen, men de ledige bygninger på materielgården er velegnede til en brandstation – både for så vidt angår bygninger og udenomsarealer.

Renovering vil være uhensigtsmæssig

Endelig overvejer kommunen en tredje model, som omfatter en renovering af den eksisterende brandstation. I december 2011 blev udgifterne til en renovering skønnet til ca. 4 mio. kr., men heri er ikke medregnet en løsning af parkeringsproblematikken ved stationen.

Kommunen vurderer ikke, at denne model på længere sigt vil være hensigtsmæssig, bl.a. på grund af stigende trafik på Vesselbjergvej og de manglende udendørs faciliteter til parkering og manøvrering. Endelig er der ikke udvidelsesmuligheder.

Annonce